1

Not known Facts About فهرست بها ابنیه 1401

News Discuss 
فصل بیست و نهم – حمل بیش از ۵ کیلومتر تجهیزات کارهای برقی ابلاغ فهرست بهای واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال ۱۳۹۸ در هنگام پیشنهاد قیمت پیمانکاران می‌بایست کلیه ردیف‌ها مندرج در جدول شماره ۲ را آنالیز نموده و قیمت پیشنهادی خود را ارائه نمایند؛ لذا داشتن https://omigo.ir/post/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87-1401-[%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86]-6k6q

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story