1

صنعت نفت ایران Can Be Fun For Anyone

News Discuss 
عراق، دومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک، قصد دارد با افزایش ظرفیت پالایشی واردات فرآورده‌های نفتی مخصوصا بنزین و سوخت دیزل را کاهش دهد. جنگ با داعش بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ بخش عظیمی از صنعت پالایش عراق را تخریب کرده و باعث وابستگی عراق به واردات فرآورده‌های پالایشی شده است. http://www.siward.com/test.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2FMaps.Google.sh%2Furl%3Frct%3Dj%26sa%3Dt%26url%3Dhttps%3A%2F%2FTozlargoldco.ir%2F%3EMaps.Google.sh%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fclients1.Google.Co.uk%2Furl%3Fq%3Dhttps%253A%252F%252Ftozlargoldco.ir%2F+%2F%3E

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story