1

بازاریابی اخلاقی

News Discuss 
پس از بررسی امتیاز هریک از مضامین اصلی بازاریابی اخلاقی، در گام بعدی به مقایسۀ امتیاز یکبهیک مؤلفههای بازاریابی اخلاقی (مضامین فرعی) براساسِ میانگین امتیاز هر مؤلفه در پرسشنامههایی که مشتریان تکمیل کردند، پرداخته شد که نتایج مطابق با جدول 15 به دست آمد. باتوجهبه جدول 12 میانگین رتبۀ صنعت https://amirhoseinbabai.ir

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story