1

Details, Fiction and bhairav kavach

News Discuss 
जले तत्पुरुषः पातु स्थले पातु गुरुः सदा गोपनीयं प्रयत्नेन तत्त्वात् तत्त्वं परात्परम् । कूर्चद्वन्द्वं महाकाल प्रसीदेति पदद्वयम् । ॥ ॐ ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम् ॥ नैॠत्यां क्रोधनः पातु उन्मत्तः पातु पश्चिमे । शङ्खवर्णद्वयो ब्रह्मा बटुकश्चन्द्रशेखरः ॥ ५॥ लज्जायुग्मं वह्निजाया स तु राजेश्वरो महान् ॥ १३॥ चतुवर्गप्रदं https://wavesocialmedia.com/story2026732/bhairav-kavach-secrets

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story